فرهنگ و رفاه

photo_2023-06-02_15-11-52
photo_2023-06-02_15-11-42
photo_2023-06-02_15-13-51

هدف

با توسعه شهر نشینی رفاه و آسایش خاطر انسان ها همواره با چالش های مختلفی روبرو بوده که برای غلبه بر آنها و ایجاد و تامین آرامش روحی تدابیر متفاوتی صورت پذیرفته است . از جمله ایجاد فضاهای سبز ، سینما، تئاتر ؛ تلویزیون ، ایجاد فضاهای ورزش و……. لیکن کلیه امکانات فوق همواره با فاکتور میران درآمد درگیر بوده است . واژه های رفاه و سلامت واژه هایی هستندکه به خودی خود در هر جامعه ایی برای فرد آرامش فکری و روانی ایجاد میکنندو باعث میشوند انسان ها با نگاهی دیگر به آینده و تغییر شرایط بنگرند.لیکن توجه به این مسئله جهت ساکنین مناطق حاشیه ای و نقاط آسیب خیر همواره در برنامه های دولت ها در سایه بوده و آنان از امکانات محدودی در این خصوص برخوردار میبا شند .منطقه فرحزاد در سالیان پیش یکی از مناطق عبوری کوهنوردان بوده لیکن با توسعه ناهنجار محله و تبدیل این محله به محلی آسیب خیز این معبر تبدیل به محلی برای توزیع و مصرف مواد مخدر تبدیل شده . پارک های موجود در محله نیز در وضعیتی مشابه میباشندو ساکنین علاقه ایی به حضور در آن ندارند . تنها سینمای موجود در منطقه در شهر ک غرب ایجاد شده و با توجه به هزینه ها شامل هزینه بلیط و رفت و آمد به صراحت میتوان اعلام کرد که ساکنین محله فرحزاد استفاده ای از آن نمیکنند .از آنجاکه یکی از اهداف موسسه مهروماه فعالیت در جهت بهبود شرایط روانی گروه هدف میباشد لذا تلاش دارد با ایجاد کمیته رفاه سعی در سازماندهی این امر برای بهبود شرایط محیطی کند.

سرفصل فعاليت ها

مطابق استاندارد PMBOK (Project Management Body Of Knowledge) تعریف پروژه یعنی تلاش موقت برای ساخت یک محصول یکتا و منحصر به فرد، از آنجا که نه تنها فعالیت های موسسه مهروماه موقت نیست و ماهیتا منجر به تولید محصولی نخواهد شد بلکه ماهیت انسانی داشته و اثربخشی و ایجاد تغییر کیفی در انسانی ها و زندگی آنها مدنظر است پیشنهاد می شود به جای اطلاق واژه پروژه، فعالیت های هر کمیته سرفصل بندی شود و اقداماتی که در دوره های مشخص توسط هر کمیته انجام می شود به صورت پروژه تعریف شود. به همین دلیل در راستای اهداف مهروماه و کمیته آموزش سرفصل های زیر برای فعالیت های این کمیته استخراج شده و چرایی انتخاب هر سر فصل نیز در زیر ذکر شده است:

– ورزش
– تفریح و گردشگری
– کتابخانه و کتابخوانی

ورزش

ورزش با هدف های زیر صورت می پذیرد :

١- بستر سازی برای ارتقا سطح سلامت جسمی و روانی زنان و کودکان
٢- زمینه سازی جهت کاهش خشونت های موجود در محله
٣- ترویج کار گروهی

تفریح و گردشگری

تفریح و گردشگری با هدف های زیر صورت می پذیرد:

١- ایجاد فضای شور و نشاط جهت زنان و کودکان به عنوان یکی از فاکتور های سلامت روان
٢- زمینه سازی جهت کاهش خشونت های موجود در محله
٣- ترویج کار گروهی

کتابخانه و کتابخوانی

ایجاد کتابخانه و کتابخوانی با هدف های زیر صورت می پذیرد :

١- ترویج کتابخوانی
٢- ایجاد فضای گفتگوی جمعی جهت آشنایی ساکنین با مشکلات و آسیب های محله
٣- ترویج کار گروهی

گروه هدف

گروه هدف کمیته حمایت تحصیلی افراد زیر میباشد:

– کلیه زنان و کودکان مرتبط با آموزش های موسسه

کارگروه کمیته

ساختار این کمیته شامل 3 کار گروه ورزش ، تفریح و گردشگری و کتابخانه می باشد.

کارگروه ورزش

– شناسایی نیازهای ورزش و اولویت بندی نیازها براساس امکانات مرکز
– شناسایی مراکز ورزشی موجود در منطقه و نحوه همکاری با آنان
– برنامه ریزی جهت تشکیل کلاس های ورزشی
– شناسایی کمبودها

کارگروه گردشگری و تفریح

– برنامه ریزی جهت برگزاری گردش های جمعی
– برگزاری گردش های جمعی جهت مادران و کودکان

کارگروه کتابخانه

– تهیه کتاب های مورد نیاز
– برنامه ریزی جهت تشکیل گروه های کتابخوانی
– همکاری با گروه آموزش جهت تهیه کتاب های مورد نیاز
– همکاری با دیگر سازمان ها جهت ترویج کتابخوانی
– تشکیل جلسات نمایش و نقدفیلم