کودکان مهر و ماه دست به ابتکار عمل زدند و با پارچه‌های باقی‌مانده از خیاطی زنان در بخش صنایع، حیاط خانه‌ی فرهنگ و هنر را آذین‌بندی تا موسسه در این  روزهای بهاری حال و هوای رنگی و شادی داشته باشد.