آینده از آنِ زنان و کودکانی است که بذر امید در دلشان جوانه زده.

بیانیه مأموریت و چشم انداز

موسسه توانمند سازی زنان و کودکان مهر و ماه تشکلی است غیر دولتی ، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که درجهت توان افزایی زنان و کودکان نیازمند و آسیب دیده فعالیت می نماید…

حامیان مهر و ماه

شماره حساب موسسه توانمندسازی زنان و کودکان مهر و ماه:
۲۰۲-۸۵۰-۵۳۵۸۸۱۳-۱
شماره كارت:
٦٢٧٤١٢١٩٤٠٠٠١٦١٣
شماره شبا:
IR١٣٠٥٥٠٠٢٠٢٨٥٠٠٥٣٥٨٨١٣٠٠١
بانك اقتصاد نوين به نام موسسه مهر و ماه شميرانات