هدف

کمیته مددکاری اجتماعی یکی از مهمترین ارکان سازمانی موسسه مهروماه محسوب می گردد .این کمیته نقش هدایت سازمان را جهت ارزیابی و ارائه خدمات به ذینفعان محله را دارد لذا اهمیت حضور پررنگ این کمیته در دیگر کمیته ها به طور مشهودی روشن میباشد. با توجه به دیدگاه و بیانیه مرکز انتظار آن می رود که با برنامه ریزی و پایش اقدامات نظاره گر بهبوددر شرایط مراجعین باشیم.

7fbed5c3-d393-48f5-8eaa-45d9e88c4ec8
photo_2022-08-14_04-54-36
2ac161de-401e-40b5-9743-a859ebef0046

کمیته مددکاری به سه کارگروه زیر تقسیم شده است، به این صورت نتایج ارزیابی عملکرد کمیته مددکاری از نتایج سه کارگروه به شکل مجزا به دست خواهد آمد.

کارگروه آموزشی

 • زنان
  فردی
  گروهی
  جامعه
 •  
 •  کودکان 
 • فردی
  گروهی
  جامعه

کارگروه مددکاری حمایتی

درمانی شامل

 • بهداشت،  پزشکی، درمانی، مشاوره
 •  تحصیلی
 •  معیشتی
 • مالی ( صندوق مددکاری)

کارگروه تخصصی

کمیته مددکاری اجتماعی یکی از مهمترین ارکان سازمانی موسسه مهروماه محسوب می گردد. این کمیته نقش هدایت سازمان را جهت ارزیابی و ارائه خدمات به ذینفعان محله را دارد لذا اهمیت حضور پررنگ این کمیته در دیگر کمیته ها به طور مشهودی روشن میباشد. با توجه به دیدگاه و بیانیه مرکز انتظار آن می رود که با برنامه ریزی و پایش اقدامات نظاره گر بهبوددر شرایط مراجعین باشیم.

از دیدگاه مددکاری اجتماعی ، ریشه مشکلات انسانها نه تنها به خاطر عوامل فردی و خانوادگی آنها ،بلکه می تواند بدلیل عوامل اجتماعی و در تعامل بین این افراد و محیط اجتماعی شان باشد. ااز این رو هدف مددکاری اجنماعی تغییر در ذهنیت وی و محیط پیرامون روانی مددجو و نیز تغییر در محیط اجتماعی اوست. مددکاران اجتماعی نه تنها از منابع اجتماعی به منظور حل مشکل انسانها استفاده می کنند بلکه توسعه منابع اجتماعی را نیز مدنظر دارند.
مددکاران اجتماعی از طریق وارد شدن به زندگی مددجو به طور مستقیم رفتارها و ارتباطات مددجو و خانواده او را مشاهده و مورد بررسی قرار می دهند و به تشخیص و ارزیابی مشکل می پردازند. و در صورتی که لازم باشد نسبت به ارائه راهنمایی و مشاوره به مددجو اقدام می نماید.

مددکاری اجتماعی از سه روش اصلی زیر جهت بهبود شرایط کمک می گیرد.

 •  کار با فرد
 •  کار با گروه
 •  کار با جامعه

  یکی از استراتژی های اساسی در مددکاری اجتماعی توجه به سطوح مختلف پیشگیری می باشد.

سطح اول

مددکاری اجتماعی در سطح اول پیشگیری با ارائه اطلاعات و انواع آموزشهای لازم و کمک کننده به فرد (سواد آموزی، مهارتهای زندگی، آموزش فنی و حرفه ای) به ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی مردم و بهبود شاخص های سلامت اجتماعی و جلوگیری از بروز مشکلات اجتماعی و کنترل روند آنها کمک خواهد کرد. علیرغم ارایه اطلاعات و خدمات در سطح اول پیشگیری عمده ای از افراد با مشکل مواجه خواهند شد.

سطح دوم

در  پیشگیری سطح دوم به صورت تمهیدات لازم برای ارائه خدمات یا انجام مداخله ها به کمک مددکار می آیند. در سطح دوم پیشگیری نیز خدمات منجر به استقلال نسبی نمی شود بلکه هدف بیشتر کنترل مشکل میباشد و در بیشتر مواقع منجر به کاهش بحران می شود.

سطح سوم 

اما افراد پس از این مرحله لازم است خدمات پیشگیری سطح سوم را هم دریافت کنند. که هدف آن توانمند سازی و باز توانی افراد پس از مواجهه با مشکل یا مشکلات می باشد. اجتماعی با هدف بازگشت آنها به زندگی سالم و مستقل و جلوگیری از گرایش مجدد آنان به آسیب های اجتماعی.

به همین دلیل در راستای اهداف مهروماه و کمیته آموزش سرفصل های زیر برای فعالیت های این کمیته استخراج شده و چرایی انتخاب هر سر فصل نیز در زیر ذکر شده است.

کارگروه آموزش

برگزاری کارگاه های آموزشی

برگزاری کارگاه با توجه به نیاز سنجی های انجام شده با اهداف زیر انجام می شود:

 •  بسترسازی برای ارتقا مهارت های فردی مانند اعتماد به نفس و توانمندی برای انجام امور روزانه
 •  بستر سازی برای ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی مردم و بهبود شاخص های سلامت اجتماعی
 •  زمینه سازی برای آشنایی جامعه محلی با آسیب های اجتماعی به منظور کاهش خشونت های خانگی و آزار کودکان در محله
 •  ایجاد زمینه برای آشنایی بیشتر مرکز با آسیب های موجود در محله
cab36c0c-5e1a-465c-802d-962929962141-1024x906

کارگروه مددکاری حمایتی

درمانی

اقدامات بهداشت و درمان با اهداف زیر انجام می شود:

 • ارائه خدمات مشاوره و درمانی به مراجعین
 •  کمک به ایجاد شرایط مناسب بهداشتی در محله

حمایت تحصیلی

از  کودکان و نوجوانان با اهداف زیر انجام می شود:

 •  کمک به ایجاد امکانات بهتر جهت تحصیل کودکان محله
 •  پشتیبانی از کودکانی که از رفتن به مدرسه به دلایل فقر محروم می باشند
 •  حمایت از کودکان جهت ارتقا آموزش تحصیلی

 

 

حمایت غذایی

حمایت غذایی به خانواده ها با هدف زیر انجام می شود:

 • حمایت از زنان و کودکانی که به واسطه فقر از داشتن نیازهای اولیه غذایی محروم می باشند.

 

حمایت مالی

حمایت مالی به افراد با هدف زیر انجام می شود:

 •  کمک به بهبود شرایط زندگی زنان و کودکان در جهت ایجاد امکانات اولیه زندگی

کارگروه مداخله و اقدامات ویژه

 

طرح  یک صد خانواده

آموزش مردان و پدران

تکمیل و به روز رسانی بانک اطلاعات مددکاری

 تهیه بانک اطلاعاتی از سازمان های همسو و خدمات دهنده

در دوره های آموزشی تمرکز بر روی عملیاتی کردن آموزش ها جهت ارتقا مهارت های زندگی افراد (فردی و گروهی) در محله می باشد، چراکه آموزش تنها به معنی انتقال اطلاعات به افراد است و تنها هنگامی که اطلاعات منتقل شده، در زندگی مورد استفاده افراد قرار بگیرد و آنها بدانند در شرایط مختلف چگونه عمل کنند می توان ادعا کرد که آموزش نتیجه بخش بوده است.

در همین راستا موارد زیر پیشنهاد می شود:

 •  تاکید بر اهمیت نقش جامعه محلی در برنامه های این مرکز برای آنان
 • تاکید بر مشارکت جامعه محلی در اجرای برنامه آموزش ها از سوی مدرسین در کلاس ها (نحوه برگزاری، مسئولیت دادن به افراد، نظافت، حضور و غیاب و …….)
 •  انتخاب کارگاه ها بر اساس نیاز های ارائه شده از طرف افراد تحت پوشش
 •  استفاده از کلیه وسایل کمک آموزشی از جمله اکران فیلم همراه با نقد و بررسی آن به صورت دوره ای و در هر دو کارگروه زنان و کودکان برگزار شود.
 • طرح ویژه برای تابستان با همکاری گروه آموزش تهیه شود که تمرکز آن بر روی مهارت آموزی و انجام کارهای گروهی باشد مانند کار دستی، موسیقی و ورزش
 • انتخاب گروه های همگن در برگزاری کارگاه ها
 • شناسایی و تشکیل پرونده کلیه مراجعین شرکت کننده (در یکی ازکلاس ها) در آموزش های مرکز
 • تکمیل برنامه نرم افزار مددکاری و به روز رسانی اطلاعات مددکاری
 •  الویت بندی سه گروه از مراجعین از نظر نیازها بحرانی، نیازمند، کم نیازمند
 • تهیه لیست نیازهای آموزشی، کمک غذایی، اشتغال، پزشکی، مشاوره جهت برنامه ریزی مالی و اجرایی (سال نو، مدارس، نیازخانواده های دارای وضعیت بحرانی