هیئت امناء و هیئت مدیره

ارکان اصلی موسسه مهر و ماه عبارت است از:

– هیئت امنا
– هیئت مدیره
– مدیرعامل
– بازرسان


هیئت امناء

عالی ترین مرجع تصمیم گیری در موسسه هیئت امناء است و کلیه فعالیت هیئت امناء به صورت افتخاری انجام می شود.

این هیئت تشکیل شده است از اعضای هیئت موسس و اعضای فعال و شناخته شده در موسسه که از بین اعضای موسسه هیئت مدیره را انتخاب می کنند و هیئت مدیره از بین اعضای خود مدیرعامل را به منظور اجرای مصوبات خود به مدت سه سال انتخاب می کند.

تعیین خط مشی کلی موسسه و تصویب ترازنامه و منابع تامین اعتبار از وظایف هیئت امناء می باشد. شرح وظایف و حدود اختیارات ارکان موسسه در اساسنامه آمده است.

اعضای هیئت امناء

  •  افخم صباغ نوین
  •  فرشید یزدانی
  •  ناصر مدنی
  •  معصومه جمالی زاده
  •  مهرانگیز رزاقی
  • فرخنده صادق پور
 •  سیما کاظمی
 •  مروئه وامقی
 •  مهدی سلطان محمدی
 •  مهرداد بهمنی
 •  بهرام چرختاب تبریزی
 •  ویکتوریا فاتحی
 • مریم قالیچی ها
 •  

اعضای هیئت مدیره

اعضای اصلی

 • فاطمه علمدار
 •  آرزو دیداری
 • سمانه گلاب
 • حسن حسن زاده
 • زهرا یزدانی
 •  

عضو علی البدل

ساناز رحیمی

بازرس

مریم سالک

آئین نامه انتخاب اعضای هیئت مدیره موسسه مهروماه

 • ماده ۱

مطابق بند یک ماده ۱۳ اساسنامه موسسه مهر و ماه انتخاب و تجدید انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان (اصلی و علی‌البدل) بر عهده هیئت‌امنا است.

 • ماده ۲

جلسه  هیئت‌امنا به منظور انتخاب هیئت­مدیره با حضور نصف به‌علاوه یک اعضاء و همچنین نماینده سازمان بهزیستی رسمیت می یابد.

>تبصره ۱: درصورتی‌که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد، هیئت امنا برای تشکیل جلسه دوم به فاصله زمانی حداقل هفت و حداکثر پانزده روز از جلسه اول ، دعوت به عمل آورد. این جلسه با هر تعداد حاضر رسمیت می یابد.

 • ماده ۳

آگهی دعوت برای نامزدی عضویت در هیئت‌مدیره و بازرسان  باید حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات به طرق مقتضی که پیشتردر جلسات هیئت‌امنا توافق شده است، انتشار یابد.

تبصره ۱: روز، ساعت، محل تشکیل و دستور جلسه هیئت‌امنا برای انتخاب هیئت مدیره باید حداقل دو هفته قبل، در دفتر موسسه به تابلوی اعلانات الصاق  شود و دعوت­نامه­های اعضای هیئت امنا بصورت ایمیل ، پیامک تلگرامی ، یا تلفن و درصورت عدم برقراری ارتباط به شکل کتبی و با پست سفارشی برای همه اعضای هیئت امنا ارسال و تاییدیه وصول این دعوت نامه به طرق مقتضی اخذ شود.

 • ماده ۴

شرایط کاندیداتوری برای عضویت در هیئت‌مدیره و یا بازرس موسسه مهر و ماه:

  1. ۱- داشتن حداقل هجده سال تمام
  1. ۲- احراز یکی از شرایط زیر:

الف: فعالیت در موسسه مهر و ماه به‌صورت مستمر حداقل یک سال یا پرداخت حق عضویت به مدت دو سال با تایید مسئول واحد مربوطه و هیئت مدیره.

ب: فعالیت در سازمانهای غیردولتی مشابه به مدت حداقل یک سال ،با تایید هیئت مدیره سازمان مربوطه و هیئت مدیره موسسه مهر و ماه.

تبصره ۱: کلیه فعالیت‌ها در هیئت‌مدیره و باز‌رسی داوطلبانه و بدون دریافت دستمزد در هیچ رده سازمانی است.

 • ماده۵

افرادی که داوطلب عضویت هیئت‌مدیره یا بازرس هستند، درصورت احراز شرایط ماده 4 باید با مراجعه به دفتر موسسه فرم داوطلبی (موردنظر موسسه) را تکمیل و امضا نموده و تا حداکثر دو هفته  قبل از جلسه انتخابات به دفتر موسسه تحویل نمایند و رسید دریافت کنند.

 • ماده ۶

برای احراز شرایط موضوع مادۀ ۴ درخواست داوطلبان در هیئت­مدیره بررسی و حداکثر ده روز قبل از تشکیل جلسۀ هیئت­امناء به بازرس تحویل داده خواهد شد. بازرس موظف است ظرف سه روز لیست نامزدها را به اعضای هیات­امناء اعلام کند

تبصره ۱: مرجع رسیدگی به اختلاف‌نظر در خصوص احراز شرایط ، هیئت‌امنا است.

 • ماده۷

اسامی داوطلبان حداقل۷ روز قبل از برگزاری انتخابات در تابلوی اعلانات دفتر موسسه ، یا سایر طرق مقتضی (به تشخیص هیئت امنا)  اعلام خواهد شد.

 • ماده ۸

جلسه انتخاب در دو بخش برگزار خواهد شد. در بخش اول کلیه نامزدها ، نسبت به معرفی خود اقدام می کنند. در بخش دوم مذاکرات داخلی اعضای هیئت امنا در خصوص نامزدها انجام گرفته و  سپس رای گیری صورت خواهد گرفت.

تبصره ۱: هرگاه داوطلب عضویت در هیئت‌مدیره در جلسه حضور نداشته باشد، در صورت ارائه معرفی نامه ،رئیس جلسه باید در وقت تعیین شده، مانند سایرین عین معرفی‌نامه‌ای که وی تنظیم کرده است را قرائت نمایند.

 • ماده ۹

به هر یک از اعضاء هیئت‌امنا پس از امضاء لیست حضور در جلسه برگه‌ای که دارای شماره و ردیف می‌باشد و قبلاً به امضای مدیرعامل رسیده و ممهور به مهر موسسه است داده خواهد شد تا هنگام رأی‌گیری برای انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بازرس آن را پر کند. چنانچه دو یا چند داوطلب رای مساوی داشته باشند انتخاب به قید قرعه خواهد بود.

 • ماده ۱۰

هیئت‌رئیسه منتخب، شامل رئیس و نایب رئیس و ناظر هیئت امنا، بلافاصله پس از خاتمه رأی‌گیری، شمارش آرا را شروع و نتایج آن را به اطلاع حاضرین می‌رساند و صورت‌جلسه نتایج را امضاء و در مهلت قانونی برای سازمان بهزیستی ارسال می‌نماید.

آئین‌نامه انتخابات موسسه مهروماه در ۱۰ ماده و ۴ تبصره در تاریخ۱۳۹۶/۰۲/۲۷به تصویب هیئت‌ امنا رسید.