هنر زنان مهروماه این بار تراشیدن سنگ‌های زینتی است. سنگ‌هایی که با هزار امید و آرزو تراشیده شدند تا زینت‌بخش زیبایی شما شود