نقش رویا در طرح و رنگ؛ دل‌نوشته یکی از داوطلبان مهروماه در بلوچستان

دل‌نوشته‌ی مسئول کمیته‌ی بازمانده از تحصیل مهروماه

دلنوشته‌ی یکی از روانشناسان مهروماه درباره یکی از کودکان

امروز آرامم