کودکان روستای قلعه بهادر دوباره به کلاس درس برگشتند

خانه کودک مهروماه در قلعه بهادر جایی برای کودکی کردن