زندگی در خانه‌ی کودک مهر و ماه در روستای قلعه بهادر کرمانشاه جریان دارد. جایی که کودکان ساعاتی را به کودکی کردن سپری می‌کنند. نقاشی می‌کشند و شادی می‌کنند تا از یادشان برود روزهای سختی که پشت سر گذاشته‌اند.