کودکان روستای قلعه بهادر کرمانشاه در خانه‌ی کودک مهر و ماه فارغ از هیاهوی دنیای بزرگسالی، شعر می‌خوانند و قصه می‌شنوند، نقاشی می‌کشند و بازی می‌کنند تا شاید تلخ‌کامی این شرایط دشوار را برای چند ساعتی از یاد ببرند.