تأسیس کارگاه تولید مایع دستشویی کنونی و تعاونی آینده، به ویژه دارای اهمیت زیادی است چرا که در استان سیستان و بلوستان، به ویژه در مناطق روستایی و دور از شهرهای بزرگ، معمولاً اشتغالِ مردم، گذشته از بعضی کارهای خدماتی و کارهای خطرناک مانند قاچاق سوخت، بیشتر به زمین و آسمان وابسته است. با نبود زمین کشاورزیِ مناسب و کمبود آب یا باران‌های موسمی و سیلاب، کشاورزی رایج سنتی چندان رونقی ندارد و اشتغال پایداری نیست.

ایجاد کارگاه تولید صابون، گذشته از پاسخ به ضرورت مقابله با کرونا، به منظور ورود صنعت در منطقه انجام شد. صنعتی که علاوه بر تأمین نیازهای اولیه بهداشتی مردم، کاری است که نه به زمین و آسمان، بلکه به نیروی کار انسان وابسته است، اشتغال ایجاد می‌کند و به مرور توسعه می‌یابد.

با شروع تولید در این کارگاه، استعدادها و توانمندی‌هایی مجال بروز یافتند که باورش برای ما مشکل و برای آن‌ها موجب اعتماد به نفس و افتخاری بود که نیازی به حضور ما نداشتند، مگر برای حفظ نظمی که در صنعت لازم است و گاهی برای پشتیبانی‌های ضروری.