علاوه بر خانواده‌هایی که تحت پوشش موسسه هستند با توجه به شیوع ویروس کرونا که باعث شد بسیاری از خانواده‌ها به لحاظ اقتصادی در وضعیت بدی قرار بگیرند، توزیع ارزاق بین خانواده‌هایی که در سطح منطقه توسط مددکاران اجتماعی موسسه بررسی و شناسایی می‌شوند نیز ادامه دارد.
امیدواریم با تهیه‌ی این بسته‌ها سهمی در آرامش این خانواده‌ها داشته باشیم.