یک سال تحصیلی دیگر توانستیم در کنار شما همراهان، امکان تحصیل را برای کودکان بازمانده از تحصیل فراهم کنیم. در این روزها این کودکان در پایه‌های اول تا ششم امتحانات پایان سال را از سر می‌گذرانند. آرزوی موفقیت روزافزون برای این کودکان و همه‌ی کودکان داریم.