یک سال تحصیلی دیگر توانستیم دستان کودکان بازمانده از تحصیل را بگیریم تا آنها را در مسیر یادگیری و رشد همراهی کنیم.
تعدادی از معلمان و مسئولین مهر و ماه به همراه کودکان بازمانده از تحصیل و به مناسبت پایان سال تحصیلی در اردوی پارک چیتگر شرکت کردند. کودکان در این فرصت و در فضای بهاری پارک، بازی کردند و کاردستی درست کردند. فوتبال بازی کردند و کنار معلمان خود غذا خوردند و با هم گپ زدند تا یک روز خاطره‌انگیز را کنار هم داشته باشند.

به امید روزی که هیچ کودکی از تحصیل بازنماند.