با حمایت‌های شما کودکان بازمانده از تحصیل مثل دیگر کودکان هر صبح با عشق یادگیری و دیدن دوباره‌ی دوستانشان به مدرسه می‌روند.
یاد می‌گیرند و تجربه می‌کنند. بازی می‌کنند و حس کودکی را تجربه می‌کنند.

به امید روزی که هیچ کودکی از تحصیل باز نماند