حمایت و حفاظت از کودکان بر اساس کنوانسیون حقوق کودکان بر عهده دولتهاست. بخشی از این کودکان، کودکان کار هستند. کار کودک به انواع آشکار، پنهان و نیمه پنهان تقسیم می شود کودکان زیادی در مزارع، قالیبافخانه ها و…در حال کار هستند.دولت موظف است حامی تمام کودکان باشد نه فقط کودکانی که در مقابل چشم مردم هستند.مشخص است این طرح ها چه هدفی را دنبال می کنند
باید علیرغم عدم حضور مسئولان صحبتهایی را که در رسانه ها مطرح کرده اند پاسخ دهیم. این که مطرح می شود کودکان، باند هستند.ما ان جی ا ها با کودکان عجین هستیم . پرونده مددکاری و بازدید از منزل داریم. بنابراین به چشم خود زندگی این کودکان را می بینیم. کودکان گاه بصورت کلونی توسط یکی از افراد فامیل با ماشین صبح به محل کار می ایند و شب برگردانده می شوند. گرچه مافیای زباله گردی بحث دیگری است.خواسته ما این است: گزارش تاثیر طرح جمع آوری بر کاهش کار کودک. اثربخشی این طرح، هزینه های انجام شده و دستاورد مشخص طرحآیا کار کودک در این طرح نشانه رفته است یا کودک کار؟ هر گاه سیاست ها به سمت مبارزه با کار کودک رفت، می شود امیدوار بود. هر گاه نگاه خانواده محور و حمایت محور مبتنی بر حرفه آموزی و توانمندسازی جای نگاه حذف محور را بگیرد.