دنیای کودکان، رویاپردازی است نه کار

بیایید امروز و در روز جهانی منع کار کودک، رویاپردازی را به کودکان کار بازگردانیم.