جشن کودکان مهر و ماه به مناسبت روز جهانی اِلمِر

المر، فیل رنگارنگ و محبوب همه فیل‌ها و کودکان دنیا، شخصیت اصلی مجموعه کتاب‌هایی با همین عنوان اثر دیوید مک‌کی است. کودکان در نقاط مختلف جهان به همراه مادران و پدران و آموزگاران‌شان این روز را به المر اختصاص می‌دهند و با هدف احترام گذاشتن به تفاوت‌ها و پذیرش دیگران همان‌گونه که هستند و درعین حال دوستی و برقراری ارتباط با یک‌دیگر این روز را جشن می‌گیرند.

درمهر و ماه نیز، بعد از خواندن داستان المر توسط مربیان، بچه‌ها کاردستی، کارت تبریک درست کردند و تصویر المر را با سلیقه‌ی خود نقاشی کردند و مربیان با آن‌ها راجع به تفاوت‌هایی که داریم و احترام گذاشتن به آنها با بچه‌ها صحبت کردند.
در پایان نیز از بچه‌ها با غذای سالم و شیر پذیرایی شد و با گفتن جمله‌ی «المر، تولدت مبارک» جشن پایان یافت.