دنیا را به کودکان بدهیم
حداقل برای یک روز
تا دنیا، دوستی را درک کند.
کودکان،
دنیا را از دست ما خواهند گرفت
و درختان جاویدان بر آن خواهند کاشت!

کودکان مهروماه به همراه مربیان خود آستین همت بالا زدند و اطراف موسسه را تمیز کردند تا شاید اهالی محل این مشارکت و احساس مسئولیت را ببینند و الگو بگیرند.