هفت سال از با هم بودن گذشت؛ هفت سال تلاش برای تغییر زندگی زنانی که سال‌ها فقر، ناامیدی، غم غربت، تنهایی، کامشان را تلخ کرده‌ بود و باور ساختن در آنها رنگ باخته بود و کودکانی که صدای خنده‌ی کودکی‌در دنیایشان گم شده بود.

امروز بار دیگر و در سالگرد ساخت این خانه کنار شما داوطلبان و همراهان بودیم تا به باور ساختن رنگ ببخشیم.