این روزها در خانه فرهنگ مهروماه شور و نشاط کودکانه موج می‌زد، شور یادگیری هنرهای جدید و تجربه کردن، شور سپری کردن تابستان با لذت کودکانه.
این نقاشی‌ها توسط کودکان و بر روی تلق کشیده شده‌اند.

به امید روزهای رنگی در زندگی کودکان