زندگی در گودهای زباله در روزهایی که ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا کرده است جان کودکان زباله گرد را بیش از پیش در معرض خطر قرار داده است با وجود توافقات صورت گرفته میان سازمان های دولتی متولی امر از جمله سازمان بهزیستی و شهرداری تهران در خصوص ساماندهی شرایط کودکان زباله گرد تا کنون اقدام موثر و جدی در این خصوص انجام نگرفته است با توجه به اهمیت سلامت کودکان ،موسسه توانمندسازی مهروماه از وزارت محترم بهداشت و سایر نهادهای مسئول درخواست اقدام جدی به منظور اسکان و حمایت کودکان زباله گرد در مکانی خارج از گودها محل های تفکیک زباله و ایجاد شرایط مناسب سلامت کودکان زباله گرد را دارد.