بازدید زنان مهر و ماه از نمایشگاه بازیافت

زنان مهر و ماه از نمایشگاه وسایل بازیافتی دیدن کردند. در این نمایشگاه با انواع زباله و راه‌های بازیافت آن‌ها، انواع بیماری‌هایی که از زباله‌ها و پساب زباله بوجود می‌آید آشنا شدند.
هدف از ترتیب دادن این بازدید، یادگیری روش‌هایی برای تولید کمتر زباله و استفاده‌ی بهینه از وسایل بازیافتی بود و با توجه به نقش پررنگی که زنان در خانواده دارند می‌توانند این روش‌ها را با اعضای خانواده و فرزندان خود مطرح کنند و تا در کنار هم برای حفظ محیط‌زیست تلاش کنند و فرزندانی آینده‌نگر تربیت کنند.