تعداد زنان و کودکان تحت پوشش مهروماه به تفکیک در سال ۹۸