برپایی نمایشگاه دست آفریده های زنان فردا و پس فردا زنانی که بر زخم های زندگی کوک می زنند.