برنامه سال ۱۳۹۹

در ایامی شروع به تهیه برنامه سال ۹۹ کردیم که متاسفانه حوادث تلخ و ناگواری چه در داخل کشور چه در مناسبات برون مرزی زندگی مردم ،بخصوص جامعه هدف موسسه را نشانه رفته و قطعا تاثیرخود را بر برنامه سال آینده خواهد گذاشت.برنامه ریزی اهداف عملیاتی سازمانی، زمانی میتواند نتیجه بخش باشد که شرایط ثبات نسبی را شاهد باشیم ،با اینحال برنامه ۹۹ بر اساس فعالیتهای جاری و با تغییراتی نسبت به قبل ،با رویکرد وزن دهی بیشتر  به کمیته پژوهش و همچنین توجه ویژه به مسائل داخلی محله فرحزاد با همکاری کلیه کمیته ها تهیه شده است.

متن کامل برنامه را اینجا بخوانید.

برنامه سال ۱۳۹۸

به روزهای پایانی سال ۹۷ نزدیک میشویم.سالی که با افزایش تورم و گرانی آغاز شد و آثار فشارهای سیاسی و اقتصادی جهانی در زندگی خانواده ها بخصوص دهک های پایین آشکار و پررنگ تر شد.در چنین شرایطی می بایست منتظر سقوط اجتماعی بیشتر و افزایش آسیب های اجتماعی ، نیز بود.افزایش تعداد مراجعین به موسسه نشان از افزایش قشرآسیب پذیر در جامعه می باشد.در این میان مهر و ماه بنا به توان خود سعی در پوشش خانواده ها بر اساس اولویت های هم سو با رویکرد موسسه را داشته است.

متن کامل برنامه را اینجا بخوانید

برنامه سال ۱۴۰۰

تدوین برنامه برای سالی که پر از ابهام بوده و نگرانی های عمیق نسبت به شرایط اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی وجود دارد بسیار سخت و دشوار
است.بنابر شیوه فعالیت موسسه مهر و ماه ، تهیه برنامه سالانه با مشارکت اعضای واحدها توسط مسئولین کمیته ها تهیه و به منظور تکمیل و
اصلاحات موردی به کمیته تدوین برنامه و سیستم ها که زیر نظر مستقیم مدیرعامل می باشد ارسال می گردد.قبل از تهیه برنامه خطوط کلی
برنامه که توسط هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفته است در گروه کمیته ها مورد گفتگو قرار گرفته و سپس اقدام به تهیه برنامه می شود.
سال ۹۹ را که باید سال کرونا نامید. سالی که اجرای برنامه ۹۹ را دچار تزلزل کرده و در نهایت موسسه را از رسیدن به همه اهداف برنامه از پیش
تعیین شده ، دچار چالش کرد.از آنجا که سال ۱۴۰۰ را تقریبا می توان مشابه سال ۹۹ ارزیابی کرد، تجربه های اندوخته سال جاری چراغ راهنمای
برنامه سال جدید قرار گرفت.علاوه بر بحران کرونا مجددا طرح احیای رود دره فرحزاد با ابلاغ طرح تفصیلی فرحزاد روی میز آمده و این نیز باعث
تغییر و تحولات ناخواسته ای در محله فرحزاد می باشد.با همه این تفاصیل ، برنامه ۱۴۰۰ با بیشترین تخمین و مالحظات توسط اعضای فعال
نگاشته و امید است که مورد پذیرش قرار گیرد.

– برنامه سال 1400 رسانه