کمک های نقدی

شماره حساب موسسه توانمندسازی زنان و کودکان مهر و ماه:
۲۰۲-۸۵۰-۵۳۵۸۸۱۳-۱
شماره كارت:
٦٢٧٤١٢١٩٤٠٠٠١٦١٣
شماره شبا:
IR١٣٠٥٥٠٠٢٠٢٨٥٠٠٥٣٥٨٨١٣٠٠١
بانك اقتصاد نوين به نام موسسه مهر و ماه شميرانات

راه‌های حمایت از ما در پروژه‌ی بلوچستان
شماره‌ی حساب
۲۰۲-۷۵۱-۵۳۵۸۸۱۳-۱
شماره‌ی کارت
۶۲۷۴۱۲۱۹۴۰۰۶۴۱۶۵
شماره‌ی شبا
IR-۸۹۰۵۵۰۰۲۰۲۷۵۱۰۵۳۵۵۸۸۱۳۰۰۱

‌بانک اقتصاد نوین به نام موسسه توانمندسازی مهروماه