مدیر عامل

مدیرعامل از طرف هیئت مدیره انتخاب گردیده و دوره ماموریتش مطابق اساسنامه می باشد.

شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل از طرف هیئت مدیره تعیین گردیده است.

مدیر عامل:

سمانه گلاب از اعضای هیئت مدیره در حال حاضر مدیر عامل موسسه هستند.