اینجا خانه‌ی کودک مهروماه در روستای قلعه بهادر کرمانشاه است؛ جایی که چند روز پس از زلزله‌ی هولناک بنا شد تا کودکان رنج‌کشیده به دور از دردهایی که در بیرون می‌کشیدند، آرام گیرند. کودکی کنند و آموزش ببینند. از آن روز تا به امروز، این کودکان اینجا را مأمن خود می‌دانند و هر روز ساعاتی را در آن سپری می‌کنند.