در هفته‌ای که گذشت، دو کارگاه با رعایت فاصله‌ی فیزیکی و نکات بهداشتی و با موضوع خودآگاهی و بهداشت بلوغ دختران نوجوان تشکیل شد.
در این کارگاه‌ها چالش‌های سن بلوغ از دیدگاه شرکت کنندگان و بررسی ابعاد جسمی و روانی بلوغ و ابعاد خودآگاهی مورد بحث قرار گرفت تا نوجوانان با خودآگاهی بیشتر مسیر رشد و پرورش را در پیش بگیرند و از آسیب‌های احتمالی ناشی از ناآگاهی در امان بمانند.