یک سال دیگر را با امید به برداشتن گام های بزرگ تر در مسیر توانمندسازی و حذف کار کودکان آغاز کردیم و هرچه انجام می دهیم جز با همراهی یارانی که در این مدت کنارمان بودند. امید است بتوانیم این سال را نیز در کنار یکدیگر به پایان برسانیم و سهمی در بهبود وضعیت زنان و کودکان
آسیب دیده جامعه داشته باشیم.

خبرنامه بهار و تابستان 1398