موسسه توانمندسازی زنان و کودکان مهر و ماه در آذر سال ۱۳۹۱ در محله فرحزاد شروع به کار کرد و در اسفند سال 93 موفق به اخذ مجوز از سازمان بهزیستی کشور به شماره ثبت ۳۵۶۳۷ شد.

این موسسه تشکلی است غیر دولتی و غیر انتفاعی که درجهت توان افزایی زنان و کودکان آسیب دیده یا در معرض آسیب فعالیت می کند.

ساختار موسسه:

هیئت موسس

هیئت امنا

هیئت مدیره

مدیرعامل

بازرسان

لازم به ذکر است موسسه به روش هیات امنایی اداره می شود که هر سه سال یکبار انتخابات از میان همه اعضا، انجام می شود.

ماموریت

توان افزایی زنان وکودکان آسیب دیده یا در معرض آسیب، بدون توجه به قومیت، ملیت، جنس، جنسیت، مذهب برای رسیدن به جامعه ای سالم و انسانی.

چشم انداز

به امید روزی که جامعه ای عاری از زنان وکودکان آسیب دیده داشته باشیم. هیچ کودک و زنی در ایران مورد تبعیض و خشونت و بهره کشی قرارنگیرد و زمینه آموزش و رشد همه جانبه زنان و کودکان فراهم گردد. چشم انداز و ماموریت فوق با روش های آموزش، توان افزایی و مددکاری اجتماعی و روانشناسی با تاکید بر مشارکت محلی محقق می شود.