بیانیه‌ی موسسه توانمندسازی مهروماه به بهانه‌ی محدودیت فعالیت جمعیت امام علی (ع)