در روزهای نخست سال جدید و در دهم فروردین دختر ۲۱ ساله خانواده‌ای در یکی از روستاهای آبادان به دست پدرش خفه شد و به قتل رسید.
بر اساس آمارهای رسمی در دو سال گذشته «۱۶۵ مورد زن‌کشی» در نقاط مختلف ایران رخ داده است؛ یعنی به طور متوسط هر چهار روز یک زن به دست مردان خانواده خود کشته شده‌اند.

زن کشی یکی از موضوعات حساس و مهمی است که در برخی کشورها، از جمله ایران، به عنوان یک معضل اجتماعی و حقوق بشری شناخته می‌شود. این پدیده نه تنها به عنوان نقض جدی حقوق بشری، بلکه به عنوان نمایانگر تبعیض‌ها، فرهنگ‌ها و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی موجود در جامعه معرفی می‌شود.

دلایل زن کشی متنوع و گاهی پیچیده است و می‌تواند به عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی برگردد.

در ایران، زن‌کشی به عنوان یک معضل جدی و چالش‌برانگیز شناخته می‌شود که تحت تأثیر قوانین، فرهنگ و سنت‌های مختلفی قرار دارد. از طرف دیگر، نبود یک سیستم قوی و موثر برای مقابله با زن‌کشی و تضمین حقوق زنان، باعث افزایش این پدیده در برخی مناطق می‌شود.

برای مقابله با زن‌کشی و حفظ حقوق زنان، لازم است تا اقدامات جدی و موثری انجام شود. این اقدامات باید شامل تغییر قوانین و مقررات، آموزش‌ها و تربیت‌های جدید، افزایش آگاهی و فرهنگ‌سازی در میان جامعه، و ایجاد یک سیستم قوی و موثر برای پیگیری و مقابله با موارد زن‌کشی باشد.