در ایران نرخ مشارکت زنان در بازار کار ۱۴.۴ درصد است. این نرخ برای مردان ۶۸.۶ درصد است. بر اساس آمار بانک جهانی نرخ مشارکت زنان در بازار کار برای عربستان ۳۴.۵ درصد ثبت شده است.

نرخ بیکاری زنان در ایران ۱۴.۲ درصد و برای مردان ۶.۲ درصدد است. به عبارت ساده نرخ بیکاری زنان در ایران دو برابر مردان است.

نرخ بیکاری برای زنان ۳۵-۱۸ سال ۲۴.۱ درصد است درحالی که این نرخ برای مردان ۱۱.۸ درصد ثبت شده است.

مشارکت پایین اقتصادی زنان در اقتصاد در حالی است که در حوزه آموزش عالی زنان پیشرفت چشمگیری داشته‌اند و نسبت زنان دارای مدرک فوق لیسانس و دکترا طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ نزدیک به سه برابر شده است.

هرچند زنان در تحصیلات عالی پیشرفت خوبی داشته‌اند اما هنوز نرخ سواد در بین زنان ایرانی بسیار کمتر از مردان ایرانی است. در حالی که ۹ درصد از مردان کشور بیسواد هستند این نرخ برای زنان به ۱۶ درصد می‌رسد. نرخ بی‌سوادی زنان در تاجیکستان کمتر از ۱ درصد در عربستان ۴ درصد و درترکیه ۵.۵ درصد است.

ازدواج در سن کودکی به عنوان یکی از عوامل آسیب‌زننده به زندگی و آینده زنان هنوز یکی از مشکلات جدی است. بر اساس آمار مرکز آمار ایران ۳۷,۴۳۰ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله دست‌کم یکبار ازدواج کرده‌اند.