آیا کودکان کار باند هستند؟

کودکان کار نتیجه ساختار و مناسبات اقتصادی و شرایط اجتماعی هستند .توزیع نابرابر فرصتها و ثروتهای ملی و منابع سبب بروز اختلاف فاحش سطح اقتصادی میان خانواده ها گردیده و با افزایش فشار اقتصادی و کوچک تر شدن سفره خانواده ها ، خانواده های کم درآمد رفته رفته به سمت مناطق حاشیه شهری رانده میشوند در ادامه با عدم امکان تامین معاش توسط والدین ، بخش زیادی از هزینه معاش خانواده توسط فرزندان تامین و کودکان به سمت کار سوق داده می شوند. نه مشاهدات سازمانهای غیر دولتی نه بررسی های سازمان بهزیستی نشان از وجود مافیاهایی به شکل آنچه که در فیلم ها نمایش داده می شود دارد و نه پژوهشهای صورت گرفته در این امر وجود باند و مافیا را تایید می کند.
.
طبق آمار رسمی سازمان بهزیستی کشور بیش از ۸۵ درصد کودکان کار با خانواده خود زندگی می کنند حال سوال اینجاست که اگر کودکان برای باندها کار می کنند و مافیایی وجود دارد که اینقدر آزاد و راحت از کودکان بهره کشی می کنند چرا با این باندها برخورد نمی‌شود؟