آینده از آنِ زنان و کودکانی است که امید به فردا در دلشان زنده شده