باسمه تعالی

اساسنامه مؤسسات غیر انتفاعی غیرتجاری

موضوع بند ۱۳ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب

 

فصل اول: کلیات و اهداف

ماده ۱

نام موسسه مهر و ماه شمیرانات  است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار موسسه  نامیده میشود.

ماده ۲

موضوع فعالیت موسسه خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیتهای حوزه های اجتماعی و پیشگیری و مشارکتها را شامل می شود. اهداف موسسه عبارتند از :

 • توانمندسازی زنان و کودکان نیازمند در معرض آسیب
 • ایجاد مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده در جهت حذف کار کودک
 • آموزش و حرفه اموزی با رویکرد خانواده محور برای رفع محرومیت
 • آموزش کودکان بازمانده از تحصیل و کمک برای ادامه تحصیل کودکان کار و خیابان و نیازمند و در معرض آسیب
 • حمایت های قانونی،آموزشی،اجتماعی،روانی،بهداشتی و حقوقی از زنان و کودکان کار و خیابان و نیازمند و در معرض آسیب
 • پژوهش و مطالعات در حوزه آسیب ها در جهت کاهش آن
 • ترویج و تبلیغ پیمان نامه حقوق کودک باهدف بهبود وضعیت عمومی کودکان با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران

روشهای اجرایی اهداف موسسه عبارتند از:

 • آموزش مهارت های زندگی و تحصیلی وبرگزاری کلاسهای هنری و پرورش تقویت خلاقیت ذهنی کودکان
 • برگزاری کلاسهای تقویتی دروس کودکان
 • تامین شرایط ادامه تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل یا در معرض آسیب
 • آموزش مهارت های زندگی و سوادآموزی و کارگاههای روانشناسی و مددکاری برای زنان
 • برگزاری مشاوره های خانوادگی و فردی
 • برگزاری کلاسهای حرفه آموزی و آموزش صنایع خانگی به منظور توانمندسازی زنان
 • برگزاری اردوهای علمی و تفریحی برای کودکان

تبصره ۱: انجام هرگونه فعالیت  مغایر با اهداف اساسنامه ممنوع است.

تبصره ۲: تمامی فعالیتهای موسسه غیرسیاسی است.

تبصره ۳: موسسه برای هر یک از اهداف و فعالیت های تخصصی خود باید از سازمان بهزیستی و مراجع ذیصلاح مجوز لازم را  اخذ کند.  فعالیت موسسه در زمینه های مزبور قبل از کسب مجوز از سازمان بهزیستی ممنوع است.

ماده ۳

 محل : مرکز اصلی موسسه

در شمال یادگار امام، خیابان ایثارگران شمالی، خیابان امامزاده داوود، کوچه عمویی، پلاک ۴ واقع است و در صورت نیاز می تواند برابر دستورالعمل اجرایی بند ۱۳ ماده ۲۶ در سایر نقاط شعبه دایرکند.

ماده ۴

تابعیت: موسسه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و تمامی اعضای آن تبعیت خود را از قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده ۵

مدت فعالیت : موسسه از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود تشکیل میگردد.

ماده ۶

دارایی اولیه موسسه اعم از نقدی۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و یا غیرنقدی معادل صفر ریال است که توسط هیات موسس تماماً پرداخت شده و در  اختیار موسسه قرار گرفته است.

ماده ۷

هیات موسس عبارتند از :

 • خانم افخم صباغ نوین
 • خانم اکرم صباغ نوین
 • آقای فرهود مقصودلو
 • آقای ناصر مدنی
 • خانم مهرانگیز رزاقی

تبصره: هیات موسس بعد از ثبت موسسه و معرفی هیات امناء از بین خود و یا دیگران مسئولیتی در قبال موسسه نخواهند داشت. تمامی صفحات اساسنامه در زمان تاسیس موسسه باید به امضای هیآت موسس برسد و در صورت تغییرات بعدی، اساسنامه به امضای هیات امنا برسد.

فصل دوم : ارکان

ماده ۸

ارکان موسسه عبارتند از:

الف : هیات امناء

ب : هیات مدیره

ج : مدیرعامل

د: بازرس یا بازرسان

الف : هیات امنا:

ماده ۹

مجمع عمومی هیات امناء با تعداد ۱۳  نفر تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری در موسسه است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

تبصره : فعالیت هیات امناء افتخاری خواهد بود.

ماده ۱۰

چنانچه هر یک از اعضاء هیات امناء فوت کند یا استعفاء دهد یا به هر علت امکان فعالیت یا مشارکت در مجمع عمومی را نداشته باشد، هیات امناء شخص واجد شرایط و مورد اعتماد را از میان داوطلبان و با رای سه چهارم اعضای خود به عنوان جانشین وی انتخاب خواهد نمود.

تبصره ۱: چنانچه صلاحیت اکثریت اعضای هیات امناء از نظر مراجع قانونی ساقط شود، موسسه از ادامه فعالیت محروم و اعلان خواهد شد.

تبصره ۲: حضور نماینده سازمان بهزیستی کشور در تشکیل مجامع فوق العاده در زمانی که انحلال موسسه مطرح است الزامی بوده و باید مراتب را به سازمان گزارش دهد.

ماده ۱۱

مجمع عادی سالی یک بار در دی ماه تشکیل خواهد شد . برای رسمیت جلسه حضور نصف به علاوه یک اعضاء و برای تصویب هر موضوعی نیز رای موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم حداکثر به فاصله پانزده روز از جلسه اول تشکیل و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت . مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا یک سوم اعضای هیات امناء تشکیل شود.. دعوت برای مجمع عمومی بصورت کتبی یا درج آگهی در روز نامه کثیرالانتشار است.

تبصره : در صورت لزوم سازمان بهزیستی می تواند مقدمات تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را، به خصوص در زمانی که استفعای دسته جمعی اعضای هیئت مدیره مطرح بوده و یا موسسه در مرحله انحلال قرار گیرد، انجام دهد.

ماده ۱۲

 وظایف مجمع عمومی هیات امناء  عبارتند از:

 • انتخاب و تجدید انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)
 • عزل بعض یا کل اعضای هیئت مدیره و بازرسان
 • استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرسان
 •  بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرسان
 •   تعیین عضو جانشین هیئت امنا طبق مندرجات ماده ۱۰ این اساسنامه
 • تصویب تراز نامه و منابع تأمین اعتبار
 • تعیین خط مشی موسسه با توجه به اهداف اساسنامه
 • تعیین روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های موسسه تا تشکیل مجمع عمومی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

ماده ۱۳

مجمع عمومی بطور فوق العاده هیات امناء  با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

۱. با درخواست هیئت مدیره یا بازرس و بازرسان

۲. با در خواست یک سوم از اعضای هیئت امناء

تبصره : دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده بصورت کتبی یا درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار بوده و مطابق با شرایط برگزاری مجمع عمومی عادی تشکیل و رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با حداقل دو سوم آرای موافق از تعداد حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

وظایف مجمع عمومی بطور فوق العاده هیآت امنا عبارتند از:

 • تصمیم گیری در خصوص تغییر مکان موسسه
 • تصمیم گیری در خصوص تغییر نام موسسه
 • تصمیم گیری در خصوص افزایش دارایی موسسه
 • تصمیم گیری در خصوص تغییر یا الحاق مواردی به اهداف اساسنامه
 • تصمیم گیری در خصوص تاسیس شعبه موسسه
 • تصمیم گیری در خصوص انحلال موسسه
 • عزل اعضای هیات مدیره  و انتخاب هیات مدیره جدید

ماده ۱۴

مجمع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و دو نفر ناظر دایر می شود.

تبصره ۱ : اعضای هیات رئیسه با اعلام و قبول نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهد شد .

تبصره ۲: اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند .

     ب: هیات مدیره

ماده ۱۵

   موسسه دارای هیئت مدیره ای مرکب از ۳ نفر عضو اصلی و ۱ نفر عضو علی البدل خواهد بود.

تبصره ۱: جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.

تبصره ۲: شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء هیات مدیره بدون عذر موجه و بدون ا طلاع قبلی تا سه جلسه متوالی و شش جلسه متناوب ، در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

ماده۱۶

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره ، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره ، به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد کرد .

ماده ۱۷

هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر۱۵ روز یکبار تشکیل خواهد داد، بنا به ضرورت با دعوت کتبی رئیس هیات مدیره تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد . فاصله بین ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده ۱۸

اعضای هیئت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه خواهند داد و از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس انتخاب خواهد کرد.

ماده ۱۹

هیات مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد هیات مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیات مدیره موظف است حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی به منظور انتخاب هیات مدیره جدید دعوت نماید. هیات مدیره موظف است یک نسخه از نتیجه انتخابات خود را به سازمان بهزیستی استان یا ستاد ارسال کند.

ماده ۲۰

هیات مدیره نماینده قانونی موسسه بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد:

 • حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول
 • رسیدگی به حسابهای موسسه وپرداخت بدهی ها و وصول مطالبات
 • جرای مصوبات مجامع عمومی هیات امناء در راستای اجرای اهداف موسسه
 • افتتاح حساب در بانکها به نام موسسه
 • انجام تشریفات قانونی و تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در تمامی مراحل قانونی در محاکم و تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی یا حق توکیل به غیر
 • به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی هیات امناء است به نام موسسه انجام دهد .

تبصره ۱ : تمامی اسناد  و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه دار با مهر موسسه معتبر خواهد بود .

تبصره ۲: جز درباره موضوعاتی که بموجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی هیئت امناء است ، هیات مدیره تمامی اختیارات لازم برای اداره امور موسسه را در چارچوب اهداف و وظایف دارد.

ماده ۲۱

تمامی اسناد و مدارک موسسه اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله هیات مدیره موسسه باید برای بررسی در دسترس کارشناسان مامور سازمان بهزیستی و بازرس ( یا بازرسان ) مؤسسه  قرار گیرد .

ج : مدیرعامل

ماده ۲۲

هیات مدیره می تواند از بین خود یا خارج از اعضای هیات مدیره ، یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عاملی موسسه انتخاب نموده و حدود اختیارات او را تعیین کند، عزل وی نیز از اختیارات هیات مدیره خواهد بود و  مدیرعامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض می شود نماینده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضاء را دارد.

تبصره ۱ : مدیر عامل برای مدت حداکثر ۲ سال انتخاب خواهد شد.

تبصره ۲: انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است.

د : بازرس یا بازرسان

ماده ۲۳

مجمع عمومی عادی هیات امناء ۱ نفر را بعنوان بازرس اصلی و ۱ نفر را بعنوان علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد .

تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .

ماده ۲۴

وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:

 • بررسی تمامی اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش عملکرد مالی برای مجمع عمومی
 • بررسی گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی وغیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی
 • ارائه گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره و مدیر عامل از مفاد اساسنامه به کمیسیون ماده 26 سازمان بهزیستی و مجمع عمومی .

تبصره:  بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت کند.

فصل سوم : منابع تأمین اعتبار و مواد متفرقه

ماده۲۵

منابع تأمین اعتبار موسسه از طریق جمع آوری حق عضویت، هدایا ، اعانات ، قبول وصیت و وقف و از درآمد سایر فعالیتهای مندرج در ماده ۲ اساسنامه و سایر کمک ها و تسهیلاتی که برای تامین منابع مالی موسسه تخصیص داده می شود تامین می گردد .

تبصره ۱:  تمامی  وجوه و درآمدهای  موسسه در حساب الکترونیکی مخصوصی که به نام موسسه و با معرفی سازمان بهزیستی، نزد هر یک از بانک های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده است نگهداری خواهد شد در صورت نیاز سازمان بهزیستی مجاز است هرگونه گزارش گردش حساب مالی مؤسسه را از بانک طرف حساب آنها اخذ کند.

تبصره ۲: سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس موسسه است.

ماده ۲۶

کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه ای که به ثبت رسیده اند و به مصرف گروه هدف سازمان می رسد از پرداخت مالیات معاف می باشند .

ماده ۲۷

شرایط برخورداری از معافیت مالیاتی توسط موسسات خیریه :

 • عدم معامله موسسان و وابستگان درجه اول و دوم آنان و نیز هیات امنا و مدیران با موسسه
 • عدم هرگونه برداشت یا تخصیص از محل کمک ها و هدایای دریافتی و غیرنقدی موسسه توسط موسسان یا صاحبان سرمایه
 •  مرجع نظارت بر در آمد و هزینه موسسات خیریه، سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات تابعه خواهد بود.
 •  موسسات خیریه مکلفند صورتجلسات در آمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد ، حداکثر تا ۴ ماه بعد از پایان سال مالی موسسه به مرجع ناظر مربوطه تسلیم کنند و مرجع ناظر نیز باید ظرف ۴ ماه از تاریخ وصول صورتحساب،

نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانونی و آئین نامه اجرایی ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام و درصورت تایید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم کند.

 •  انجام سایر مقررات مذکور در آئین نامه اجرایی مربوطه و تکالیف مقرر از جمله تسلیم به موقع اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زیان و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیاتهای مستقیم.
 • عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از سوی موسسات خیریه در هر سال مالی، موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد .

ماده ۲۸

تمامی مدارک، پرونده ها و نوشتجات در دفتر مرکزی موسسه نگهداری می شود و مکاتبات رسمی موسسه با امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه دار با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

تبصره: مصوبات و صورتجلسات هیات امناء و هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده ۲۹

محل موسسه و اقامتگاه اعضای هیات مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید پس از کسب مجوز کتبی از کمیسیون ماده ۲۶ سازمان بهزیستی بوده و به اطلاع اداره ثبت برسد.

ماده ۳۰

موسسه دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن به تصویب هیات مدیره و تأیید کمیسیون ماده ۲۶ خواهد رسید.

تبصره : هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم موسسه مسئولیت قانونی دارند.

ماده ۳۱

در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مطابق مقررات قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین موضوعه کشوری عمل و رفتار خواهد شد.

ماده ۳۲

انحلال: درصورت انحلال مؤسسات موضوع دستورالعمل بند ۱۳ مجمع عمومی فوق العاده ، هیات یا مدیر تصفیه ای را پس از هماهنگی با کمیسیون ماده ۲۶ انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات نسبت به واگذاری اموال و املاک به موسسات عام المنفعه با فعالیت مشابه و دارای مجوز از سازمان بهزیستی و با نظارت آن سازمان اقدام کند.

تبصره ۱: در مواردیکه انحلال و یا تعطیل دائم مؤسسات غیردولتی مطرح است سازمان بهزیستی در ارتباط با بدهی و تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

تبصره ۲: در صورت لغو اعتبار یا ابطال پروانه تاسیس موسسه در کمیسیون عالی و یا توسط مراجع قانونی ذیصلاح، هیات مدیره موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ لغو اعتبار یا ابطال نسبت به تشکیل مجمع و انتخاب و معرفی هیات مدیره یا مدیر تصفیه و طی مراحل انحلال اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم اقدام در موعد مقرر از سوی هیات مدیره، سازمان بهزیستی راسا می تواند تعیین هیات یا مدیر تصفیه را از دادگاه تقاضا نماید.

ماده ۳۳

انجام  فعالیتهای فرهنگی موسسه با رعایت مقررات و موازین مربوطه از سوی موسسه پس از اخذ مجوزهای مربوطه  مجاز می باشد.

ماده ۳۴

برای هر یک از فعالیتها و اهداف مندرج در ماده ۲ اساسنامه،  موسسه می بایست پس از دریافت پروانه تاسیس، پروانه فعالیت لازم را نیز مطابق دستور العمل های مربوطه از کمیسیون ماده ۲۶  استانی اخذ نماید.

ماده ۳۵

این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۳۵ ماده و ۲۵  تبصره در نشست مورخ ۹۸/۰۷/۱۳ هئیت موسس به تصویب رسید.

ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی
۱ افخم صباغ نوین ۸ ویکتوریا فاتحی بروجنی
۲ فرشید یزدانی بروجنی ۹ مهرانگیز رزاقی
۳ مروئه وامقی ۱۰ معصومه جمالی زاده
۴ مهدی سلطان محمدی ۱۱ شیما آهنگر ثابت
۵ فرخنده صادق پور ۱۲ بهرام چرختاب تبریزی
۶ مهرداد بهمنی ۱۳ سیما کاظمی بابادی
۷ ناصر مدنی